Спутник связи. Inmarsat 5-F5. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Тип оператора(владельца) - коммерческий
2Тип орбиты - ГСО
3Страна оператор(владелец) - Европа
4Страна производитель - Европа

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12017-06-02. Компания Inmarsat заказала новый космический аппарат серии Global Express.
Компания Inmarsat заключила контракт на производство нового аппарата серии Global Xpress (GX) с французско-итальянской Thales Alenia Space. Целью приобретения объявлено увеличение пропускной способности своей космической системы в районах где потребности в спутниковой связи наиболее востребованы. Сроком запуска КА объявлен 2019 год. Стоимость создания спутника составит около $130 млн.Тэги: Inmarsat 5-F5Thales Alenia SpaceInmarsat
22017-08-09. Компания Inmarsat обнадежила инвесторов.
Компания Inmarsat объявила о том, что ее бизнес во многом защищен от текущей ситуации с геостационарной спутниковой связью (превышение предложения над спросом) поскольку он связан с сегментом поставок в интересах мобильных пользователей. Также руководство компании высказалось насчет того, что оно не понимает как можно в нынешней ситуации сидеть сложа руки, когда есть реальный шанс выбить конкурентов с рынка. При этом, компания подтвердила размещение заказа одного аппарата, что составляет около 30 процентов от общего объема заказов на рынке производства геостационарных КА. Полная стоимость заказанного КА GX-5 составляет около $200 млн. (стоимость создания $130 млн), а его пропускная способность будет приблизительно в 36 раз выше чем у аппаратов пятой серии при более чем в два раза меньшей цене. Тэги: InmarsatInmarsat 5-F5
32017-10-28. Inmarsat заключила контракт с Arianespace на запуск пятого аппарата серии Global Xpress.
Британский оператор спутниковой связи объявил о том, что он доверит запуск своего следующего космического аппарата серии Global Xpress европейскому оператору пусковых услуг Arianespace и его ракете Ariane 5 ЕСА. Датой пуска объявлена первая половина 2019 года. При этом, первые три пуска аппаратов данной серии происходили с использованием РН Протон-М, а четвертый аппарат был запущен при помощи РН Фалькон 9. В компании также отметили, что их новый аппарат будет в 36 раз мощнее чем первые аппараты данной серии, однако это не свидетельствует о том, что компания будет идти по пути Viasat и создавать террабитные спутники поскольку они экономически неэффективны. Тэги: InmarsatInmarsat 5-F5ArianespaceАриан 5 ECA

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса (менее), кг4000
2Платформа 1xSpacebus-4000B2
3Количество (Ка лучей), шт.72
4Мощность (выделяемая ПН), Вт6800

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Стоимость (аппарат), млн. долл.2017-06-02130

Найдено 1000 документов по запросу «Inmarsat 5-F5». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... система связи INMARSAT 137 ÃËÀÂÀ 5. Ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat 1. Система Inmarsat 2. СЗС Inmarsat-C 138 ÃËÀÂÀ 5. Ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat ×àñòü 1. Ñèñòåìà Inmarsat Inmarsat - ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïîääåðæèâàåìàÿ ïðàâèòåëüñòâàìè áîëåå ÷åì 70 ñòðàí. Inmarsat ÷åðåç ñåòü áåðåãîâûõ çåìíûõ ñòàíöèé è èñêóññòâåííûõ ñïóòíèêîâ ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ãëîáàëüíîé ñâÿçè äëÿ ìîðñêèõ, âîçäóøíûõ è ñóõîïóòíûõ ïîëüçîâàòåëåé.  ñîñòàâ Inmarsat âõîäèò 6 ñèñòåì: Inmarsat-A, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-D, Inmarsat-E è InmarsatM. ×åòûðå èç íèõ (Inmarsat-A/B/C/E) âêëþ÷åíû â ñòîñòàâ ÃÌÑÑÁ. 1. Ôóíêöèè Inmarsat â ÃÌÑÑÁ (GMDSS) Inmarsat âìåñòå ñ ñèñòåìîé öèôðîâîãî èçáèðàòåëüíîãî âûçîâà (ÖÈÂ/DSC -Digital Selective Calling) ÿâëÿþòñÿ â ÃÌÑÑÁ áàçîâûìè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñå îñíîâíûå ôóíêöèè ÃÌÑÑÁ ìîãóò áûòü âûïîëíåíû ýòèìè ñèñòåìàìè èëè ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòèõ ñèñòåì. 1.1. Îïîâåùåíèå î áåäñòâèè â íàïðàâëåíèè ñóäíî-áåðåã. Ñèñòåìà ñâÿçè Èíìàðñàò îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó ñèãíàëîâ áåäñòâèÿ è ñîîáùåíèé î áåäñòâèè ÷åðåç ÁÇÑ â àäðåñ ÑÊÖ Inmarsat-C: - ñèãíàëû áåäñòâèÿ (Inm-C íîìåð, êîîðäèíàòû è õàðàêòåð áåäñòâèÿ) - ñîáùåíèÿ î áåäñòâèè (òåëåêñ â ðåæèìå ñ ïðîìåæóòî÷íûì íàêîïëåíèåì) Inmarsat-A/B: - ñîîáùåíèÿ î áåäñòâèè â òåëåôîííîì è òåëåêñíîì ðåæèìàõ Inmarsat-E (ñïóòíèêîâûé ðàäèîáóé): - èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð è êîîðäèíàòû Inmarsat... ÃËÀÂÀ 5. IV I Ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat IV I Inmarsat CES II II RCC . . â àäðåñ ãðóïïû ñóäîâ. Ðÿä ÁÇÑ ïðåäîñòàâëÿåò ýòó óñëóãó ñâÿçè ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðà. Ýòà âîçìîæíîñòü ìîæåò áûòü ïîëåçíîé äëÿ îïîâåùåíèÿ, íàïðèìåð, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ñóäîâ. ðåòðàíñëÿöèÿ îïîâåùåíèÿ î áåäñòâèè â íàïðàâëåíèè áåðåã-ñóäíî ÷åðåç ñëóæáó EGC SafetyNET. Ïðèåì òàêèõ îïîâåùåíèé âîçìîæåí òîëüêî ïðè ïîìîùè ïðè¸ìíèêà Ðàñøèðåííîãî Ãðóïïîâîãî Âûçîâà (ÐÃÂ). 1.3. Ñâÿçü ïî áåäñòâèþ 1.3.1. Ñâÿçü ïî êîîðäèíàöèè ïîèñêà è ñïàñàíèÿ Äëÿ êîíòðîëÿ è êîîðäèíàöèè ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò ÑÊÖ äîëæåí èìåòü ñâÿçü ñ ñóäíîì, òåðïÿùèì áåäñòâèå, è ñ ñóäàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïîèñêå è ñïàñàíèè. Âîçìîæíîñòè è âèäû ñâÿçè ñ ñóäíîì, òåðïÿùèì áåäñòâèå, à òàêæå ñ ñóäàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïîèñêå è ñïàñàíèè, îãðàíè÷åíû òåì âèäîì îáîðóäîâàíèÿ ñâÿçè, êîòîðîå èìååòñÿ íà áîðòó. Ñóäà, èìåþùèå ÑÇÑ ñèñòåìû ñâÿçè Inmarsat, èìåþò ïðåèìóùåñòâî â áûñòðîé è íàäåæíîé ñâÿçè, âêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü ïðèåìà èíôîðìàöèè ïî áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ. Äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè â íàïðàâëåíèè ÑÊÖ-ñóäíî ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû èíäèâèäóàëüíûå âûçîâû è âñå òèïû âûçîâîâ, ïðåäñòàâëåííûå â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. Ñóäà, îáîðóäîâàííûå ÑÇÑ Inmarsat, ìîãóò âûéòè íà ñâÿçü ñ íóæíûì ÑÊÖ, èñïîëüçóÿ ïðîöåäóðó âûçîâà ñ ïðèîðèòåòîì "ÁÅÄÑÒÂÈÅ" èëè ñ îáû÷íûì ïðèîðèòåòîì. 1.3.2. Ñâÿçü íà ìåñòå ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò Ñâÿçü íà ìåñòå îïåðàöèé ïî ïîèñêó è ñïàñàíèþ ìåæäó ñïàñàòåëüíûìè ñóäàìè è ðóêîâîäèòåëåì èëè êîîðäèíàòîðîì îïåðàöèè íà ìåñòå îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ÓÊ èëè Ï íà ÷àñòîòàõ áåäñòâèÿ, âûäåëåííûõ äëÿ ÃÌÑÑÁ. Îäíàêî, åñëè ñóäà îáîðóäîâàíû ÑÇÑ ñèñòåìû ñâÿçè Inmarsat, òî ñïóòíèêîâàÿ ñâÿçü ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äîïîëíåíèå ê ÓÊ è Ï ñâÿçè. 140 ÃËÀÂÀ 5. Ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat 1.4. Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé ñ êàòåãîðèÿìè ÑÐÎ×ÍÎÑÒÜ è ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Äëÿ ïåðåäà÷è òàêèõ ñîîáùåíèé â ñèñòåìå Inmarsat ââåäåíû ñïåöèàëüíûå äâóõöèôðîâûå êîäû äîñòóïà. Èñïîëüçîâàíèå ýòèõ êîäîâ ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåäàòü ñîîáùåíèå èëè ïîëó÷èòü ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèåé: Inmarsat-A/B: - òåëåôîííûé è òåëåêñíûé ðåæèìû Inmarsat-C: - òåëåêñ ñ ïðîìåæóòî÷íûì íàêîïëåíèåì 39... service 144 ÃËÀÂÀ 5. Ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat 2.4. Ñèñòåìû ñâÿçè Inmarsat 2.4.1. Inmarsat-A/B Inmarsat-A - ýòî ïåðâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèè ñ 1982 ãîäà. Ñèñòåìà îáåñïå÷èâàåò äâóõñòîðîííþþ òåëåôîíèþ, òåëåêñ, ïåðåäà÷ó ôàêñèìèëüíûõ ñîîáùåíèé, ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è ïåðåäà÷ó äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ äî 64 Êáèò/ñåê.  ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòà ñèñòåìà òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è íåïîäâèæíûõ èçîáðàæåíèé ñ âûñîêîé ÷åòêîñòüþ è âèäåîèçîáðàæåíèé ñ ìåäëåííîé ðàçâåðòêîé. Ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat- ÿâëÿåòñÿ ïðååìíèêîì ñèñòåìû Inmarsat-À è ñëóæèò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåõ æå âèäîâ ñâÿçè, íî ïî áîëåå íèçêèì òàðèôàì, ÷åì Inmarsat-À. Îáå ñèñòåìû ðàññ÷èòàíû íà ïàðàëëåëüíóþ ðàáîòó â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè. Ñèñòåìà Inmarsat- íàõîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèè ñ 1994 ãîäà è ÿâëÿåòñÿ öèôðîâîé ñèñòåìîé ñâÿçè, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âûñîêîêà÷åñòâåííóþ òåëåôîíèþ, òåëåêñ, ïåðåäà÷ó ôàêñèìèëüíûõ ñîîáùåíèé è äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ äî 64 Êáèò/ñ. Telex Inmarsat-A/B SES Óíèêàëüíûé íîìåð 3MIDXXXXX Input...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., ICAO, IDB, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), INTERPOL, IOC..., IBRD, ICAO, IFC, ILO, IMF, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), IOC, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IDA, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), INTERPOL, IOC..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU... Ocean INTELSAT, 1 Indian Ocean INTELSAT, 1 INMARSAT, and 55 domestic @China, Defense..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IDA, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IAEA, ICAO, IFAD, ILO, IMO, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), INTERPOL, IOC..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFC, IFCTU, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... operating in INTELSAT, EUTELSAT, and INMARSAT @Denmark, Defense Forces Branches: Royal..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., Indian Ocean INTELSAT, ARABSAT and INMARSAT; by 5 coaxial submarine cables, microwave..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... with more than 20 countries; INMARSAT service; EUTELSAT TV service @France..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... Ocean antennas; also participates in INMARSAT and EUTELSAT systems @Italy, Defense..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), INTERPOL, IOC..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., ICFTU, IFAD, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), INTERPOL, IOC..., IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, INMARSAT, IMO, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO..., IAEA, ICAO, IMF (observer), IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMO, IMF, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent..., IDA, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), INTERPOL, IOC... earth station using INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT and Intersputnik @Poland, Defense Forces..., IDB, IFAD, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IDA, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer... stations - INTELSAT, Intersputnik, Eutelsat (Moscow), INMARSAT, Orbita; broadcast stations - 1,050 AM... INTELSAT, 2 Indian Ocean INTELSAT, 1 ARABSAT, 1 INMARSAT @Saudi Arabia, Defense Forces Branches..., ICFTU, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IDA, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), INTERPOL, IOC..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer... Ocean and Indian Ocean); MARECS, INMARSAT, and EUTELSAT systems; tropospheric links..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IAEA, IBRD, ICAO, ILO, IMF, INMARSAT, INTELSAT (nonsignatory user), INTERPOL, IOC...; satellite earth stations employ INTELSAT, INMARSAT, and Intersputnik @Ukraine, Defense Forces..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer... (7 Atlantic Ocean and 3 Indian Ocean), INMARSAT, and EUTELSAT systems; at least... Fund IMO International Maritime Organization INMARSAT International Maritime Satellite Organization INTELSAT..., Macau ----International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) established - 3 September 1976 effective - 26...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... системы спутниковой связи INMARSAT) 3. Система персонального супутникового зв’язку Inmarsat ( Призначення, склад і показники системи, космічний сегмент системи Inmarsat,стандарти устаткування системи Inmarsat широкосмугова супутникова система зв'язку Inmarsat BGA супутникова система зв’язку Inmarsat R-BGAN технічні характеристики терміналів системи INMARSAT) Контрольные... системи Inmarsat (основні етапи) Що входить до складу Inmarsat? Відмінності Inmarsat А і Inmarsat М Основні показники системи Inmarsat R-BGAN. 1.1. Система... INMARSAT Совершенствование земных терминалов спутниковой связи наглядно представляет история развития системы INMARSAT... 5.5. Наименование Диаметр антенны, м INMARSAT-А 1,5 Мас са, 150кг INMARSATINMARSAT- С Цена ,$ Характеристика услуг Аналоговый.../с,600 бит/с; тыс Х.25; Х.400 INMARSAT- D INMARSAT- Е 700 INMARSAT- М 2,2-8,5 тыс Пейджер Морской буй... 64 кбит/с; ISDN Ноутбук Система INMARSAT-А обеспечивает телефонную и факсимильную связь, телекс.... Другое важное применение оборудование стандарта INMARSAT-С Международная система поиска и спасения на... INMARSAT -С - наличие разветвленных цифровых сетей связи. Если их нет, то система INMARSAT... от $3600 до $27000. Система INMARSAT -D - «спутниковый пейджер». Предназначена для односторонней... пейджинга, работающая с 1996 года. Система INMARSAT-Е обеспечивает передачу сигналов бедствия с морских... технологии спутниковых систем INMARSAT и GPS для определения местоположения. Система INMARSAT-М обеспечивает телефонную.... Терминалы стандарта INMARSAT Mini-M предназначены для работы в зональных лучах спутников INMARSAT 3-го... и малогабаритными из всего семейства терминалов INMARSAT, когда-либо выпускавшихся. Вес терминала... из стандартов INMARSAT - стандарт М4, который явился дальнейшим развитием системы INMARSAT-Mini... наиболее популярным средством мобильной связи INMARSAT для индивидуальных пользователей. Данный стандарт.... 3. Система персонального супутникового зв’язку Inmarsat 1.2.1. Призначення, склад і показники системи Створена... використання власних супутникових ємностей. Сьогодні Inmarsat експлуатує 5 супутників 3-го поколінн... належать організації Inmarsat; земні станції членам організації Inmarsat; власниками рухомих... (Канада), Burum (Нідерланди, ШСЗ серії INMARSAT-4), а також двох резервних станцій в Бік (Норвег...і зони ШСЗ сімейства INMARSAT системи Inmarsat 1.2.2. Космічний сегмент системи Inmarsat V системі працюють...,5 W 0 TA-2 INMARSAT- POR 98 E 4,7 08.03.91 DELTA-2 10 2F2* INMARSAT- IOR 109 E 3,42 15.04.92 ARIANE10 2F4* 4 INMARSAT- IOR... W INMARSAT- POR 178,1 0,071 18.12.96 ATLAS13 3F3 E 2A INMARSAT- POR... 3F5 4 INMARSAT- IOR 63,9 E 2,4 0.03.05 ATLAS-5 13 4F1 INMARSAT- AOR 52... INMARSAT-4F2 запущений наприкінці 2008р. у точку 98о W ШСЗ серії INMARSAT-2. На.... 1.8. Конструктивна схема ШСЗ INMARSAT-3 Програма створення супутників серії INMARSAT-3 оцінюється...ії Inmarsat створила три супутники серії INMARSAT-4 (рис. 1.9, табл. 1.5). Рис. 1.9. Конструктивна схема ШСЗ INMARSAT-4 Таблиця 1.5. Основні технічні характеристики ШСЗ серії INMARSAT-4 Платформа...ії INMARSAT-5. Компанія Inmarsat у серпні 2010 р. замовила компанії Boeing створення трьох супутників серії INMARSAT... реактивного двигуна. На орбіті супутники INMARSAT-5 забезпечать всеосяжний глобальний мобільний... забезпечувати організація Inmarsat. 1.2.3 Стандарти устаткування системи Inmarsat Використання стандартизованого устаткування в систем... відомості про стандарти устаткування системи Inmarsat. Inmarsat-А — був уведений в експлуатацію в 1982 роц... на цифрове. Inmarsat-B - уведений в експлуатацію в 1993 році, є Цифровим аналогом стандарту Inmarsat-A. Забезпечує спектр послуг стандарт Inmarsat-А, але за нижчими...іональнішому використанню частотного ресурсу. Inmarsat-C - стандарт двосторонньої низькошвидкісної передач... вантажоперевезеннями. Має убудований GPS приймач. Inmarsat-D/D+ - забезпечує низькошвидкісну передачу даних...і про використання цього стандарту відсутні. Inmarsat-E - послуга передачі сигналів порятунку при...ів, відповідає вимогам ГМСЗБ. Inmarsat-М — попередник стандарту Inmarsat Mini-М — перший у світі персональний...і. Inmarsat-phone Міпі-М — стандарт, розроблений для роботи по технології зонального променя супутників Inmarsat...), доступ в Інтернет, електронну пошту, відеоконференції. Inmarsat Aero-С - послуга з передачі низькошвидкісних...ії) і органів керування повітряним рухом. Inmarsat Aero Міnі-М - розроблений для невеликих корпоративних... система зв'язку Inmarsat BGAN Широкосмугова глобальна мережа Inmarsat (Broadband Global Area...-диску. Особливості й послуги супутникової системи Inmarsat BGAN: • Пакетна й потокова передача даних... захисту інформації. Послугами мережі Inmarsat BGAN є: • Мережа Inmarsat BGAN надає потокову передачу...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
..., IDB, IFAD, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., ICAO, IDB, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent), ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU... Ocean INTELSAT, 1 Indian Ocean INTELSAT, 1 INMARSAT, and 55 domestic :China Defense..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., ICAO, IFCTU, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, IOC, ISO, ITU, LORCS, NACC..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... operating in INTELSAT, EUTELSAT, and INMARSAT :Denmark Defense Forces Branches: Royal..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer... Ocean INTELSAT, 1 Indian Ocean INTELSAT, 1 INMARSAT, 1 ARABSAT; 5 submarine coaxial cables; tropospheric..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer... with more than 20 countries; INMARSAT service; EUTELSAT TV service :France..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IEA, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... Ocean antennas; also participates in INMARSAT and EUTELSAT systems :Italy Defense..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, IMF, ILO, IMF, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS, NAM..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IAEA, ICAO, IMF (observer), IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, INMARSAT, IMO, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMO, IMF, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IDB, IFAD, IFC, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... earth station using INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT and Intersputnik :Poland Defense Forces..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IDB, IFAD, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., ICAO, ICFTU, IMF, INTERPOL, IMO, INMARSAT, IOC, ISO, ITU, LORCS, NACC...); satellite ground stations INTELSAT, Intersputnik, INMARSAT, Orbita :Russia Defense Forces Branches..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU... INTELSAT, 2 Indian Ocean INTELSAT, 1 ARABSAT, 1 INMARSAT :Saudi Arabia Defense Forces Branches..., ICFTU, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer... Ocean and Indian Ocean); MARECS, INMARSAT, and EUTELSAT systems; tropospheric links..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTERPOL, INTELSAT, IOC, IOM (observer..., IEA, IFAD, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU...; satellite earth stations employ INTELSAT, INMARSAT, and Intersputnik :Ukraine Defense Forces..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... Fund IMO International Maritime Organization INMARSAT International Maritime Satellite Organization INTELSAT..., Macao ********** International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) established - 3 September 1976 effective - 26...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
..., IDB, IFAD, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., ICAO, IDB, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent), ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IBEC, ICAO, IIB, ILO, IMO, INMARSAT, IOC, ISO, ITU, LORCS, PCA..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU... Ocean INTELSAT, 1 Indian Ocean INTELSAT, 1 INMARSAT, and 55 domestic _*_Defense Forces..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., ICAO, IIB, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, IOC, ISO, ITU, LORCS, PCA..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer... Ocean INTELSAT, 1 Indian Ocean INTELSAT, 1 INMARSAT, 1 ARABSAT; 4 submarine coaxial cables; tropospheric..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IEA, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... 3 Atlantic Ocean and 2 Indian Ocean, INMARSAT, and EUTELSAT systems _*_Defense Forces..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IDA, IFAD, IFC, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent... INTELSAT, and 2 Atlantic Ocean INTELSAT; 1 INMARSAT, 1 ARABSAT; coaxial cable and radio..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS, NAM..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMO, IMF, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IDB, IFAD, IFC, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IDA, IIB, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, IOC, ISO, ITU, LORCS, PCA..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IDB, IFAD, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU... INTELSAT, 2 Indian Ocean INTELSAT, 1 ARABSAT, 1 INMARSAT, 1 ARABSAT _*_Defense Forces _#_Branches: Army..., ICFTU, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., ICAO, ICFTU, IIB, ILO, IMO, INMARSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU, LORCS..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTERPOL, INTELSAT, IOC, IOM (observer..., IFAD, ILO, IMF (observer), IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO, ITU..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, ISO (correspondent..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM (observer..., IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO... Fund IMO International Maritime Organization INMARSAT International Maritime Satellite Organization INTELSAT... Kong ------------------------------------------------------------------------_#_International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) established--3 September 1976, effective 26...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... are broadcast to users from Inmarsat commercial geosynchronous satellites. There are... MSS market share (2008 revenues) 3% 2% 9% Inmarsat 13% Iridium Thuraya Globalstar 23... contributes 63% of industry revenues. Inmarsat is the dominant player in... and Safety Systems) terminals. Currently Inmarsat is the only provider of... has remained relatively strong, as Inmarsat’s maritime revenues showed healthy growth... the first half of 2009. Inmarsat has attributed this resilience to...: Company reports and estimates Source: Inmarsat 92 Thousands Figure 31 Maritime..., followed by Iridium, Globalstar, and Inmarsat. On land, MSS operators provide... land MSS terminals 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2004 2005 Inmarsat 2006 Iridium 2007 Globalstar 2008... 40% from data services. Notably, Inmarsat’s land segment revenue structure differs... in the land voice market, Inmarsat’s management hopes to reverse this... card Data function GSM hybrid Inmarsat Isatphone $500 $1.00 $0 Yes Yes... market has been dominated by Inmarsat, who until recently was the... to offer global broadband coverage. Inmarsat launched its land Broadband Global... the latest generation of satellites, Inmarsat-4. These three satellites are 60.... As at 30 June 2009, Inmarsat had 31,896 active BGAN... source of revenue growth for Inmarsat, other MSS operators have started... contributes 3% of the industry revenues. Inmarsat accounts for close to 80... for the remaining share. Together Inmarsat and Iridium currently have 30...); 2) operational communications; and 3) passenger communications. Inmarsat has a unique advantage in this... market is fairly nascent and Inmarsat and Iridium are increasing penetration... data rate MSS broadband, principally Inmarsat’s Broadband Global Area Network (BGAN... Terminal) operators, but (according to Inmarsat management) mainly at the margin... to justify the higher cost. Inmarsat argues that its products prove... be three times higher than Inmarsat’s products. Furthermore, VSAT products are... with IMO standards. Competition to Inmarsat domination in maritime services is... the churn of Globalstar’s customers. Inmarsat plans to capitalize on the... segment before Globalstar restarts services, Inmarsat hopes for a 10% share in... Orbit Replacement timeframe Replacement cost Inmarsat 11 GEO >2020 $1.5bn Globalstar.... The system interfaces with the Inmarsat's high-speed SwiftBroadband aeronautical communications... these providers. The cost of Inmarsat terminals for this service ranges... 2012 (estimate of MultiMedia Intelligence54). Inmarsat believes consensus expectations are around... (45.6% market share, owned by Inmarsat) and Vizada (38.5% market share... costs. On 11 December 2007, Inmarsat acquired Stratos, the largest satellite... to the distribution model, with Inmarsat now having a direct interest in... effective supply chain for Inmarsat. Figure 37 Inmarsat's supply chain before and after Stratos acquisition Before Current Inmarsat Inmarsat... satellite capacity from the Pentagon; Inmarsat alone reported an exceptional $47.... Following the September 11 attacks, Inmarsat’s revenues in its land division... same in Afghanistan over time. Inmarsat’s CEO believes that in the... band. In the MMS space Inmarsat, Thuraya and Iridium operate in... global coverage. In this respect Inmarsat is at a clear advantage to... Satellites Speeds offered Terminal base Inmarsat Iridium Globalstar Thuraya ICO MSV...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... (4 Indian Ocean and 6 Pacific Ocean), 2 Inmarsat (Indian and Pacific Ocean regions... earth stations - 3 Intelsat (Atlantic Ocean), 1 Inmarsat (Atlantic Ocean region east), connected...), 1 Intersputnik (Indian Ocean region) and 1 Inmarsat (Pacific and Indian Ocean regions... international: satellite earth stations - 6 Intelsat, 1 Inmarsat; 3 fully digitalized international switching centers... stations - 6 Intelsat, 10 Eutelsat, 1 Orion, 1 Inmarsat (Blaavand-Atlantic-East); note - the... Eik, Norway, station for worldwide Inmarsat access (1997) Radio broadcast stations... and Indian Ocean), 1 Arabsat, and 1 Inmarsat; 5 coaxial submarine cables; tropospheric scatter... relay international: regions), 1 Intelsat, 1 Eutelsat, 1 Inmarsat, 1 Globalstar Radio broadcast stations: AM..., 1 Inmarsat (Atlantic and Indian Ocean regions); note - Finland shares the Inmarsat earth... 3 for Atlantic Ocean), NA Eutelsat, 1 Inmarsat (Atlantic Ocean region); HF radiotelephone... as earth stations in the INMARSAT, INTELSAT, EUTELSAT, and INTERSPUTNIK satellite... and 1 Indian Ocean), 1 Eutelsat, and 1 Inmarsat (Indian Ocean region) Radio broadcast... Ocean and Indian Ocean regions), 1 Inmarsat, 1 very small aperture terminal (VSAT...), 1 Inmarsat (Atlantic and Indian Ocean regions); note Iceland shares the Inmarsat earth... stations 8 Intelsat (Indian Ocean) and 1 Inmarsat (Indian Ocean region); nine gateway...; satellite earth stations - 9 Intelsat and 4 Inmarsat; Internet service available but limited... Ocean and 2 for Indian Ocean), 1 Inmarsat (Atlantic Ocean region), and NA...), 1 Intersputnik (Indian Ocean region), and 1 Inmarsat (Pacific and Indian Ocean regions..., and 29 land and maritime Inmarsat terminals; fiber-optic cable to... Ocean and 1 Indian Ocean) and 1 Inmarsat (Pacific Ocean region) Radio broadcast... - 3 Intelsat (1 Atlantic Ocean, 2 Indian Ocean), 1 Inmarsat (Atlantic Ocean), and 2 Arabsat Radio... as enhancing domestic communications), numerous Inmarsat mobile earth stations; linked to... and 2 Atlantic Ocean), 1 Eutelsat, and 1 Inmarsat (Atlantic and Indian Ocean regions... 1 Inmarsat (Atlantic and Indian Ocean regions); note - Norway shares the Inmarsat earth... earth stations - 2 Intelsat, NA Eutelsat, 2 Inmarsat (Atlantic and Indian Ocean regions...; note - an earth station for Inmarsat (Atlantic Ocean region) is planned... access to Intelsat, Intersputnik, Eutelsat, Inmarsat, and Orbita systems Radio broadcast... and 2 Indian Ocean), 1 Arabsat, and 1 Inmarsat (Indian Ocean region) Radio broadcast... Ocean and 1 Pacific Ocean), and 1 Inmarsat (Pacific Ocean region) Radio broadcast... 1 Inmarsat (Atlantic and Indian Ocean regions); note - Sweden shares the Inmarsat earth... mobile satellite terminals in the Inmarsat and Eutelsat systems (2002) Radio... (7 Atlantic Ocean and 3 Indian Ocean), 1 Inmarsat (Atlantic Ocean region), and 1 Eutelsat... earth stations in the Intelsat, Inmarsat, and Intersputnik satellite systems Radio...), 5 Intersputnik (Atlantic Ocean region), and 4 Inmarsat (Pacific and Atlantic Ocean regions... Russian facilities for international communications; Inmarsat also provides an international connection... Fund IMO : International Maritime Organization Inmarsat : International Mobile Satellite Organization InOC...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... implemented modes (see specifications), including:  INMARSAT  Robust-Packet-Radio  CLOVER2  CLOVER2000... the section “Specification”. W-CODE-SAT (INMARSAT Option) The W-CODE-SAT, together... efficient satellite monitoring system for INMARSAT. The user interface of the... build his own customized system. INMARSAT B/M/mM, L-Band only, forward channel... not require a large C-Band antenna). INMARSAT B/M/mM These modes offer video... the software. INMARSAT B and M Voice are supported (mM on request). INMARSAT B-C-TFC.... INMARSAT B-HSD System Requirements HSD (High Speed Data) Service using Inmarsat-B enables high-speed data communications between an INMARSAT terminal and a land-side ISDN terminal or between two Inmarsat.... The following items INMARSAT traffic: are required to monitor INMARSAT INMARSAT C-TDM L/C Band... W-CODE-SAT Figure 14 INMARSAT C-TDM traffic INMARSAT C is a store-and-forward... ASCII, HEX or Baudot. INMARSAT-C-TDM-EGC The INMARSAT C maritime mobile satellite... NET. W-CODE-GUI Figure 15 INMARSAT system      Antenna (L- or C-Band) LNA... storage handler INMARSAT-C-TDMA INMARSAT-C return channel traffic to the LES. INMARSAT-AERO...-Control As part of the INMARSAT software the Easy-SATControl software... allows multi channel monitoring of INMARSAT B/M/mM. W-CODE Specification List of... (INMARSAT™, return)* SAT-B-C-TFC (INMARSAT™, C-Band return fixed ch) SAT-B-Data (INMARSAT™, forward) SAT-B-FAX (INMARSAT™, forward) SAT-B-HSD (INMARSAT™, forward, High Speed Data) SAT-B-TEL (INMARSAT™, forward) SAT-B-TELEX-MM (INMARSAT™, forward) SAT-B-TELEX-SM (INMARSAT™, forward) SAT-C-EGC (INMARSAT™, Enhanced Group Calls) SAT-C-TDM (INMARSAT™) SAT-C-TDMA (INMARSAT™) SAT-M-DATA (INMARSAT™, forward) SAT-M-FAX (INMARSAT™, forward) SAT-mM-DATA(INMARSAT™, forward) SAT-mM-FAX(INMARSAT™, forward) SAT-mM-TEL (INMARSAT™, forward) ask SAT-M-TEL (INMARSAT™, forward...-code-check W-CODE-SAT (INMARSAT Option) SAT INMARSAT Option (each option requires... for the IF. Single channel INMARSAT C/B/M/mM Monitoring System, with FAX...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... 1980s including Inmarsat, Iridium, and Globalstar products. Page 3 Executive Summary Inmarsat commissioned... claims in six areas that Inmarsat describes as the “ultimate combination... Combination 1. Global coverage Inmarsat: TelAstra can confirm Inmarsat‟s global coverage claims. IsatPhone... in 10 to 34 seconds. Inmarsat informed us that the GPS... before needing a repeat location determination. Inmarsat also informed us that this... their satphones. A firmware upgrade that Inmarsat says it will introduce in... on 30 June 2010. The Inmarsat-4 satellites, which are used for... the service quality of the Inmarsat IsatPhone Pro is excellent. No... mobile communications started in 1976. Inmarsat was formed in 1979. With... provide service from geostationary orbit. Inmarsat‟s satphone, the IsatPhone Pro, was... market share from both systems. Inmarsat commissioned TelAstra, Inc. to perform... claims in six areas which Inmarsat describes as the “ultimate combination... and the Inmarsat satphones were loaned to us by Inmarsat. The two... 16 locations around the world. Inmarsat specified 8 locations for testing that... is highest nearest the poles. Inmarsat: Inmarsat uses three geostationary satellites that... polar regions. We can confirm Inmarsat‟s global coverage claims. IsatPhone Pro... areas, trees, or rocky terrain. Inmarsat coverage is shown in Figure...: Page 14 Inmarsat-4 AMER 98ºW Inmarsat-4 EMEA 25ºE Inmarsat-4 APAC 143.5ºE Figure 7. Inmarsat-4 Satellite... extreme thermal conditions. Both the Inmarsat and Thuraya phones claim that... to be rugged and robust. Inmarsat retained Sasken and VTT Expert... signals and cannot penetrate obstructions. Inmarsat‟s and Thuraya‟s satellites are geostationary... in 10 to 34 seconds. Inmarsat informed us that the GPS... before needing a repeat location determination. Inmarsat also informed us that this... number of hours. According to Inmarsat Customer Services: "Battery life is... at the edge of coverage. Inmarsat has also conducted tests in... followed by a call to the Inmarsat engineer‟s cell phone so he...: “Satellite Phone Comparison Iridium and Inmarsat” 30 November 2010 Prepared by... networks. Page 2 Background and Comments Inmarsat commissioned TelAstra, Inc. to undertake..., to assess their performance against Inmarsat's criteria of what made the.... Page 3 Figure 1 Size Comparison of Inmarsat, Iridium, and Cellular Phone 2. Frost... and talk time of two Inmarsat phones on battery power. The.... However, we found that the Inmarsat service is great from multiple... highest near the poles. 8. The Inmarsat engineers have developed a control system... Inmarsat and Iridium phones. However, what we have observed is that Inmarsat... precede each telephone call. An Inmarsat call could begin with a + and... to 14 digits on the Inmarsat system. Either way, we are... by Inmarsat is available from TelAstra (www.telastra.com) and Inmarsat (www.inmarsat...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... Release Inmarsat plc Reports 2009 Interim Results London, UK: 6 August 2009. Inmarsat... 6 months ended 30 June 2009. Inmarsat plc – 2009 Interim Highlights • • • • • • • • Total... • Q2 Inmarsat 1 revenue $173.2m up 5.8% (2008: $163.7m) • Q2 Inmarsat MSS revenue $170.3m up 7.4% (2008: $158.6m) • Q2 Inmarsat EBITDA $125.4m up 10.0% (2008: $114.0m) Andrew Sukawaty, Inmarsat... flow remain strongly positive.” Inmarsat Global results Our Inmarsat Global 2 business delivered... results for Inmarsat refer to the consolidated results for Inmarsat Holdings Limited... we refer to Inmarsat Global, we include Inmarsat plc and all its... across our Fleet, FleetBroadband and Inmarsat B services. The land mobile sector... Group in 2009. Other Information Inmarsat management will host a conference call... website. Our Financial Reports Inmarsat Holdings Limited, Inmarsat Group Limited, and Stratos... the financial reports for Inmarsat Holdings Limited, Inmarsat Group Limited and Stratos... events, conditions or circumstances. Contact: Inmarsat, London, UK Investor Enquiries Simon...@inmarsat.com Media Enquiries Christopher McLaughlin, +44 20 7728 1015 christopher_mclaughlin@inmarsat.com INMARSAT PLC CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL... of Inmarsat plc are listed on our website at www.inmarsat.com... International Accounting Standards Board. Overview Inmarsat is the leading provider of... regional satellite system operators, predominantly Inmarsat, and through their owned and... 2009, Inmarsat plc announced that a direct wholly-owned subsidiary, Inmarsat Finance III... indirect wholly-owned subsidiary of Inmarsat plc. Stratos’ operations will continue..., reporting directly to Inmarsat plc at a corporate level. Inmarsat has implemented a channel... direct and indirect distribution channel. Inmarsat remains committed to a primarily indirect... among others: • greater flexibility for Inmarsat to amend wholesale pricing and... Mobile Communications On 1 July 2009, Inmarsat plc completed its previously announced... with SkyWave Mobile Communications (“SkyWave”). Inmarsat has acquired a stake of 19... the Inmarsat system. Inmarsat satellite constellation On 7 January 2009, the third Inmarsat-4 satellite... and SwiftBroadband traffic from another Inmarsat-4 satellite. In addition, the repositioning... (2x15MHz) of S-band radio spectrum. Inmarsat’s S-band satellite programme, known as... and rural areas. Inmarsat services In January 2009, Inmarsat and EMS Technologies... Global Satellite Phone Service (“GSPS”). Inmarsat remains fully committed to launching... reorganisation of the development effort, Inmarsat believes the introduction of the... we refer to Inmarsat Global we include Inmarsat plc and all of... periods indicated: (US$ in millions) Inmarsat Global Stratos Intercompany eliminations and... year (unaudited) (US$ in millions) Inmarsat Global Stratos Intercompany eliminations and... depreciation on the third Inmarsat-4 satellite and Inmarsat’s third Satellite Access Station... increase in interest charged on Inmarsat Global’s Senior Discount Notes, following... unrealised foreign exchange loss on Inmarsat Global’s pension and post-retirement... the new distribution agreements by Inmarsat Global’s distribution partners. With effect... levels in later quarters, as Inmarsat Global’s distribution partners met specific... the Indian Ocean region. Active Inmarsat-B terminal numbers continue to decline... shift of work from Inmarsat Global’s BGAN and Inmarsat-4 programmes to the... depreciation on the third Inmarsat-4 satellite and Inmarsat Global’s third SAS in... over the Inmarsat satellite system. To provide existing and evolved Inmarsat services... airtime from satellite operators, including Inmarsat. Cost of goods and services... from satellite owners (predominantly from Inmarsat), cost of equipment, materials and... the new distribution agreements with Inmarsat effective May 2009. As a percentage... shift in work from Inmarsat Global’s BGAN and Inmarsat-4 programmes to the..., derivative financial instruments relating to Inmarsat Global’s foreign exchange rate hedging... Financial Officer 6 August 2009 20 INMARSAT PLC CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM INCOME....9 58.9 0.16 0.13 0.17 0.14 INMARSAT PLC CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT....9 (15.1) (11.3) 39.9 3.2 (6.1) 2.7 92.6 53.5 INMARSAT PLC CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM BALANCE....1 932.2 709.8 0.5 1.5 1.5 946.6 933.7 711.3 INMARSAT PLC CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM CASH... – (1.2) (172.2) Foreign exchange adjustment 0.8 (5.4) – 115.2 INMARSAT PLC CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT... Inmarsat business. • Stratos MSS – the supply of externally acquired airtime (from Inmarsat...(c) Depreciation Amortisation of intangible assets Inmarsat MSS Stratos MSS 174.3 Broadband... indirectly by Inmarsat plc, through its wholly-owned subsidiary, Inmarsat Finance III Limited. In addition, Inmarsat Global Limited... work over the Inmarsat system. On 16 July 2009, Inmarsat Investments Limited... REPORT TO INMARSAT PLC We have been engaged by Inmarsat plc (“the...